Responsable: De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, li informem que ARTransforma domiciliada a Barcelona en Camí Font dels pins, 36, 0817 Barcelona i amb NIF G65487265 és la entitat responsable del tractament de les seves dades personals. Per a obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals podeu dirigir-vos al nostre responsable de protecció de dades, enviant un missatge de correu electrònic a info@artransforma.org

Finalitat i Legitimació: Tractarem les seves dades per atendre a les finalitats i en atenció a les bases legitimadores que s’indiquen a continuació:

a) Participar en les diferents activitats de l’entitat, poder atendre a la seves consultes i/o poder donar-se d’alta d’associat, per poder donar compliment a la seva sol·licitud.

b) Poder fer seguiment i avaluació de les activitats, en atenció al nostre interès legítim.

c) Poder complir amb les nostres obligacions legals i/o regulatòries, establertes per la normativa vigent.

d) Poder contactar amb vostè i/o informar-lo d’activitats iguals o similars a les que vostè, o en el seu defecte, la persona de la que ostenta la seva representació legal ha participat, en atenció al nostre interès legítim i conforme ens autoritza la normativa vigent. Vostè es pot oposar a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualssevol moment, enviant un correu electrònic a la direcció que s’indica.

e) Per poder-lo informar de tot tipus d’activitats, esdeveniments o noticies que puguin ser-li d’interès organitzades per ARTransforma o terceres entitats, únicament quan vostè ens ho hagi autoritzat expressament. Aquest tractament està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si desitja que deixem d’enviar-li aquest tipus de comunicacions, pot revocar el seu consentiment a qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades, al correu electrònic que s’indica. Aquesta revocació no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat a la revocació, i pot comportar que ARTransforma no pugui dur a terme o complir amb la seva sol·licitud, servei o consulta o que aquesta es vegi afectada per aquesta revocació.

f) Per tal que ARTransforma pugui tractar les imatges, fotografies, àudios i audiovisuals que es puguin fer a les activitats d’ARTransforma, captades per l’entitat, en les que apareix ell/ella mateix/a i/o aquells de qui és tutor/a, per a les següents finalitats: de seguiment i avaluació d’activitats; de visibilització i sensibilització social (articles, tríptics, dossiers, memòries, web, xarxes socials, conferències, xerrades, taules rodones, formacions); y de millora social, educativa, pedagògica (articles, tríptics, dossiers, memòries, web, xarxes socials, conferències, xrrades, taules rodones, formacions), en atenció al consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè es lliure de retirar el consentiment atorgat en qualssevol moment, enviant una sol·licitud a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades, al correu electrònic que s’indica. Aquesta revocació no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat a la revocació.

g) Per a que tercers aliens a l’entitat (com productores o televisions), pugui tractar les imatges, fotografies, àudios i audiovisuals de vostè o de qui és tutor/a, per a accions puntuals i de qualitat amb les que es pretengui fomentar la participació de la ciutadania en l’art i la cultura, com per exemple, notícies i/o documentals socials o educatius, que puguin ser divulgats per qualssevol mitja (TV, premsa, internet, etc.) i mitjançant qualssevol suport publicitari i/o mediàtic (fulletons, pancartes, publicacions, reportatges, etc.), en atenció al consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè es lliure de retirar el consentiment atorgat en qualssevol moment, enviant una sol·licitud a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades, al correu electrònic que s’indica. Aquesta revocació no afectarà a la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat a la revocació.

Dades personals que es tracten: les dades identificatives, de contacte, econòmiques (puntualment) o altres necessàries (com nivell d’estudis, situació laboral, etc), i en cas que consenti, la imatge.

En cas que vostè, voluntàriament, ens faciliti les seves dades de salut o de la persona de la que ostenta la seva representació legal, aquestes dades seran tractades amb la més estricte confidencialitat per atendre a la finalitat per la qual vostè ens les ha atorgat, en atenció al seu consentiment.

En tot moment serà informat d’aquelles dades personals que ens resultin necessàries per poder atendre a la seva sol·licitud. En aquests supòsits, la negativa a atorgar-les comportarà que no puguem atendre la seva sol·licitud.

Destinataris: ARTransforma no realitza cessions de dades a tercers sense obtindré prèviament el seu consentiment, exceptuant aquelles necessàries per la gestió de la seva sol·licitud i aquelles necessàries per al compliment de les nostres obligacions legals i/o contractuals a les que la nostre entitat es troba subjecta en cada moment per la seva naturalesa i/o activitat. En aquest sentit l’informem que les seves dades podran ser cedides a:

Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment de les nostres obligacions legals i/o regulatòries que ens resultin exigibles conforme la normativa vigent.

Als proveïdors que tenim contractats per poder desenvolupar els nostres serveis, amb els quals ARTransforma ha subscrit els corresponents contractes de confidencialitat i de protecció de dades corresponents.

En cas que preciséssim gestionar amb vostè algun pagament, a les corresponents entitats bancàries amb les que precisem interactuar.

Transferències internacionals: ARTransforma no precisa realitzar transferències de les seves dades personals a tercers ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a la europea. En el cas que ho precisés en un futur, subscriurà els contractes de confidencialitat i de tractament exigits per la normativa, aplicant a la transferència totes les garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la privacitat de les dades personals. En tot moment vostè podrà sol·licitar informació addicional sobre les garanties que s’apliquen per preservar la privacitat de les seves dades, dirigint-se al nostre Responsable de Protecció de Dades, enviant un correu electrònic a la direcció indicada anteriorment.

Terminis de conservació: Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb vostè o amb la persona de qui vostè es tutor/a, i, si escau, durant el termini temporal de la cessió dels drets d’imatge i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Drets: Us informem que podeu exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta, podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació de tractament, dret a no ser objecte de decisions individualitzades i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit al correu electrònic d’ARTransforma: info@artransforma.org També podeu exercir el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a través de la seva pàgina web (www.aepd.es).